(خداحافظ تابهمن)ali

amirali77

.طرفدارتیم بارساوپرسپولیس ویاس ومسی هستم

امتیاز
223580
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
21

خداحافظ برای همیشه

11

خداحافظ برای همیشه

6

خداحافظ برای همیشه

14

یلدا مبارک

3

یلدا مبارک

2

یلدا مبارک

3

یلدا مبارک

1

یلدا مبارک

14

به نظرشما خدا حافظی کنم یانه .من میخوام امشب خداحافظی کنم

14

چندتا عکس که خودم گرفتم گذاشتم سربزنید

8

چندتا عکس که خودم گرفتم گذاشتم سربزنید

5

چندتا عکس که خودم گرفتم گذاشتم سربزنید

4

چندتا عکس که خودم گرفتم گذاشتم سربزنید

2

چندتا عکس که خودم گرفتم گذاشتم سربزنید

7

چندتا عکس که خودم گرفتم گذاشتم سربزنید