؟؟؟؟

؟؟؟؟

??????
۷

??????

??????
۱۲

??????

ای ول
۱

ای ول

واقعا
۳

واقعا

!!!!!¿¿¿¿¿¿¿¿

!!!!!¿¿¿¿¿¿¿¿

شمابگید.
۳

شمابگید.

جواب
۱۵

جواب

قرمزلایک یادت نره
۲

قرمزلایک یادت نره

راستش این عکس مهاباد هستش پسرعموم تازه برام فرستاده.

راستش این عکس مهاباد هستش پسرعموم تازه برام فرستاده.

من خودم 3
۶

من خودم 3

؟؟؟؟!!!!؟!!!!!

؟؟؟؟!!!!؟!!!!!

من رفیق ندارم.
۳

من رفیق ندارم.

شمابگید؟
۵

شمابگید؟

من که چای
۸

من که چای

آره خیلی پیش اومده
۴

آره خیلی پیش اومده

مادر

مادر

همگی جواب
۲۰

همگی جواب

وای
۳

وای