یک مرداد تولدمه آخ جون
۲

یک مرداد تولدمه آخ جون

دست بردلم مگذارمیسوزی...!داغ خیلی چیزهابردلم مانده...!

دست بردلم مگذارمیسوزی...!داغ خیلی چیزهابردلم مانده...!

دست بردلم مگذارمیسوزی...!داغ خیلی چیزهابردلم مانده...!

دست بردلم مگذارمیسوزی...!داغ خیلی چیزهابردلم مانده...!

اسب اتشین
۱

اسب اتشین

برای من همین خوبه،که بارویات می شینم...توروازدورمی بوسم،تورو...

برای من همین خوبه،که بارویات می شینم...توروازدورمی بوسم،تورو...

زندگی به من اموخت هیچ کس شبیه حرف هایش نیست.
۱

زندگی به من اموخت هیچ کس شبیه حرف هایش نیست.

گربه ی چینی..
۱

گربه ی چینی..

گربه ی چینی
۱

گربه ی چینی

گربه ی چینی..
۱

گربه ی چینی..