کنار پنجره یک جفت چشم بارانینشسته اند به یک انتظار طولانینشس...

کنار پنجره یک جفت چشم بارانینشسته اند به یک انتظار طولانینشس...

لهجه ات را غلاف کن ای عشق زخمــی ام از زبان نـوک تیزت ... !!

لهجه ات را غلاف کن ای عشق زخمــی ام از زبان نـوک تیزت ... !!

اشکی از شاخه فرو ریختمرغ شب ناله تلخی زد و بگریختاشک در چشم ...

اشکی از شاخه فرو ریختمرغ شب ناله تلخی زد و بگریختاشک در چشم ...

دل عاشق به پیغامی بسازد خمار آلوده با جامی بسازد مرا کیفیت چ...

دل عاشق به پیغامی بسازد خمار آلوده با جامی بسازد مرا کیفیت چ...

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را ♡او که هرگز نتوان یافت همان...

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را ♡او که هرگز نتوان یافت همان...

برایم نیمه شب تک بیت صائب می فرستند بازرگ خواب من افتاده به ...

برایم نیمه شب تک بیت صائب می فرستند بازرگ خواب من افتاده به ...

مهر پدری!!

مهر پدری!!

چشمها – پنجره‌های تو – تأمل دارندفصل پاییز هم آن منظره‌‌‌ها ...

چشمها – پنجره‌های تو – تأمل دارندفصل پاییز هم آن منظره‌‌‌ها ...

بـــه خودم آمدم انگار تویـــی در من بود ♡این کمی بیشتر از دل...

بـــه خودم آمدم انگار تویـــی در من بود ♡این کمی بیشتر از دل...

خدایا کربلا میخواهد این دل.....
۲

خدایا کربلا میخواهد این دل.....

دوست دارمش مثل     دانه ای که نور را        مزرعه ای که باد ...

دوست دارمش مثل دانه ای که نور را مزرعه ای که باد ...

در هر هوایی....

در هر هوایی....