یه شب تلخ دلم خیلی گرفته بود

یه شب تلخ دلم خیلی گرفته بود