شام امشب
۱

شام امشب

یه استکان چای داغ توی هوای سرد...

یه استکان چای داغ توی هوای سرد...

شاید کسی،جایی،دعا میکند برف نباردبخاطر پاهای کوچکش...
۳

شاید کسی،جایی،دعا میکند برف نباردبخاطر پاهای کوچکش...

سهراب سپهری
۱

سهراب سپهری

خدایا نترس!نه به گناه میافتی،نه جهنم میروی...من و تو به هم م...
۱

خدایا نترس!نه به گناه میافتی،نه جهنم میروی...من و تو به هم م...

به هر کجا که رسیدی آدمهای دور و برت را فراموش نکن...نمک نشنا...
عکس بلند
۱

به هر کجا که رسیدی آدمهای دور و برت را فراموش نکن...نمک نشنا...

مانتو 1
۲

مانتو 1