1

عاشقانه💓

1

#آقا#محسن#همزه

روزهرمضانحدیثجنگ فرهنگیایتا👇http://eitaa.com/joinchat/232973...

روزهرمضانحدیثجنگ فرهنگیایتا👇http://eitaa.com/joinchat/232973...

روزهرمضانحدیثجنگ فرهنگیایتا👇http://eitaa.com/joinchat/232973...

5

خبری نیست ز چشمان تر و آهویتحرفها میزند این دل ز ...

2

‌⁉️فرزند چندم خانواده اید؟😉☝️🏽

2

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

1

دلنوشته معشوق آسمان

واقعیت