2

😂😂😂

کپشن بسی مهم 😂✌️‏اینکه ما شعرای آهنگا رو با دوبار گوش دادن ا...

3

لطفان کامنت

4

لطفان کامنت

2

به کورری .... ملت ایران🤣🤣

😂😂 اینم گذاشته بودم پاک شد

4

دخترا وقتی ناراحتن😂

#بواهاها ☻