1

تو راه پارتی دوستم مانلی جون

4

من و موج های دریا

#story | #استوریبه‌ اندازه تمام خدا.. خدا گفتن های بشر در جه...

🌹 برج تهران،🔺 ۱۶۲ متر ارتفاع در ۵۲ طبقهبلندترین برج مسکونیه ...