ادبیات

ادبیات

خورشید کجایی
۱

خورشید کجایی

سلام. خوابی هنوز ....

سلام. خوابی هنوز ....

شب خوش

شب خوش

nice dress
۱

nice dress

برای تو لباس قشنگ

برای تو لباس قشنگ

شعر ملل

شعر ملل

شعر ملل

شعر ملل

news week

news week

بید بلند .گام خود باوری وشجاعت

بید بلند .گام خود باوری وشجاعت

السلام العلیکم

السلام العلیکم

one day inauguration

one day inauguration

نمایشگاه
۱

نمایشگاه

توافق یعنی

توافق یعنی

توافق

توافق

قرار مان
فصل انگور :

شراب که شدم بیا
تو جام بیاور ومن جان

قرار مان فصل انگور : شراب که شدم بیا تو جام بیاور ومن جان