میبوسمتون
۲۰

میبوسمتون

شاد باشید
۴

شاد باشید

سلام به همه ویسگونی هاحرف زیاد داشتم ولی فقط میگم که من میخو...
۹

سلام به همه ویسگونی هاحرف زیاد داشتم ولی فقط میگم که من میخو...

قشنگه نه?
۱

قشنگه نه?

کی باور نمیکرد پری دریایی وجود داشته باشه?
۶

کی باور نمیکرد پری دریایی وجود داشته باشه?

زلفاشووووو
۲

زلفاشووووو

آقای اوباما نژاد
۳

آقای اوباما نژاد

این ره که من امدم کدام استتاباز روم که کار خام استیک لحظه ز ...
۲

این ره که من امدم کدام استتاباز روم که کار خام استیک لحظه ز ...

بازم پاییز
۱

بازم پاییز

سپید

سپید

مشکی

مشکی

غروب
۱

غروب

کی میاد بریم شنا?

کی میاد بریم شنا?

بفرایید ناهار

بفرایید ناهار

زیباست

زیباست

یاد بگیریم
۱

یاد بگیریم

وسایل اضافی رو باید انداخت دور
۱

وسایل اضافی رو باید انداخت دور

بچه شیطون
۱

بچه شیطون