donya

donya.74

radiology stu

امتیاز
1105170
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
5

pas lab foro mibandam

در شغل من یک چیز حرف اول و آخر را میزند....عاشق بیمارانت باش...

روزرادیولوژی مبارک

:face_with_tears_of_joy:

کسی که مرابه خاطر خوبیهایم می خواهد،نمی خواهم...کسی را می خو...

هرکسی در دل من جای خودش رادارد...جانشین تودراین سینه خداوند ...