هیش‌کس

farhad7352

ازسینگل‌بودنم‌راضی‌نیسم‌،ولی‌خوشحالم‌ک‌بالاشیانیسم
خلایق‌لاشی،لایق‌لاشی...