ساحل دلت را بە خدا بسپار
خودت قشنگترین قایق را برایت میفرستد...
۲

ساحل دلت را بە خدا بسپار خودت قشنگترین قایق را برایت میفرستد...