می عاشق شماهام.#:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

می عاشق شماهام.#:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

:) :speak-no-evil_monkey::hear-no-evil_monkey::tongue::tongu...

:) :speak-no-evil_monkey::hear-no-evil_monkey::tongue::tongu...

پستر برا هنرپیش طرحخودم درس کردم:see-no-evil_monkey::see-no-...

پستر برا هنرپیش طرحخودم درس کردم:see-no-evil_monkey::see-no-...

باهوشاااا بگنن؟!؟(^
۴

باهوشاااا بگنن؟!؟(^

اسم:woman::girl: باهوشا بگنن.؟(^
۱

اسم:woman::girl: باهوشا بگنن.؟(^

باهوشا بگننننننننننن؟!؟!؟!؟¿^

باهوشا بگننننننننننن؟!؟!؟!؟¿^

باهوشا جواب چند شنبه بوده؟؟؟!!!
۲

باهوشا جواب چند شنبه بوده؟؟؟!!!

باهوشا جواب بدن این دوتا چه نسبتی باهم دارند؟

باهوشا جواب بدن این دوتا چه نسبتی باهم دارند؟

جاتون خالی دیشب تو سرما #me
۲

جاتون خالی دیشب تو سرما #me

گاهی مهم بودن آدم ها، از آدم بودنشان مهمتر می شود.

گاهی مهم بودن آدم ها، از آدم بودنشان مهمتر می شود.

کتابببب خیلی قشنگیه به شماهام معرفی میکننم..:yellow_heart::y...
۶

کتابببب خیلی قشنگیه به شماهام معرفی میکننم..:yellow_heart::y...

این عکسو جز دسته های عاشقانه گذاشتم شاید اینکه زتونید عاشقان...
۱

این عکسو جز دسته های عاشقانه گذاشتم شاید اینکه زتونید عاشقان...

پری دریایی زرد:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

پری دریایی زرد:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

خودم درس کردممممم:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_e...

خودم درس کردممممم:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_e...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_w...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_w...

تنفر:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

تنفر:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

به سلامتی دلی که خیلی وقتا گرفته

به سلامتی دلی که خیلی وقتا گرفته

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

اوفففف :fearful_face:
۱

اوفففف :fearful_face: