رهبرم اخم کند به علی مادرتان داغ شما میبیند:victory_hand::em...
۳

رهبرم اخم کند به علی مادرتان داغ شما میبیند:victory_hand::em...

رضایت همیشه به معنای داشتن چیزهایی که می خواهید نیست. گاهی ر...

رضایت همیشه به معنای داشتن چیزهایی که می خواهید نیست. گاهی ر...

ای کشته اشکها،برنام توسلامبرشورمحرم الحرام تو،سلامهفتادودوگل...

ای کشته اشکها،برنام توسلامبرشورمحرم الحرام تو،سلامهفتادودوگل...

دختران خودنما درچشمها جای دارندولی دختران عفیف در دلها.به هر...
۳۱

دختران خودنما درچشمها جای دارندولی دختران عفیف در دلها.به هر...

آماده سازی کاخ سفیدبرای بازگشت ترامپ ازحج:face_with_tears_of...
۱

آماده سازی کاخ سفیدبرای بازگشت ترامپ ازحج:face_with_tears_of...

نگاه شهدابه شماست مواظب باشیدبه چه کسی رای میدهید...

نگاه شهدابه شماست مواظب باشیدبه چه کسی رای میدهید...

طبیعت زیبای روستای ما.چطوره؟
۳

طبیعت زیبای روستای ما.چطوره؟

خواهرم #حواست هست!این چًٍاًًٍٍدًًًٍٍٍرًًٍٍ که سَر کرده ایبرا...
۲

خواهرم #حواست هست!این چًٍاًًٍٍدًًًٍٍٍرًًٍٍ که سَر کرده ایبرا...

به فرشته هاخبردهیدعده ای مرد،می آیندبایک خروارشرف ازراهمی رس...
۱

به فرشته هاخبردهیدعده ای مرد،می آیندبایک خروارشرف ازراهمی رس...

تسلیت واژه کوچکیست در برابر این غم بزرگ" شهادت " آتش نشانانا...
۳

تسلیت واژه کوچکیست در برابر این غم بزرگ" شهادت " آتش نشانانا...

:two_hearts: کانال یــــــ۳۱۳ــــار:two_hearts:::tulip::leaf...
۱

:two_hearts: کانال یــــــ۳۱۳ــــار:two_hearts:::tulip::leaf...

این کدو 3516880به ۳۰۷۵۶ارسال کنید شارژ میده .واقعیه امتحان ک...

این کدو 3516880به ۳۰۷۵۶ارسال کنید شارژ میده .واقعیه امتحان ک...

دلبری کن ماه امشب دلبریگر تو همچون آسمان حق باوریمی گذارد پا...

دلبری کن ماه امشب دلبریگر تو همچون آسمان حق باوریمی گذارد پا...

سلام این کدوبفرست به۳۰۷۵۱۰ شارژمیگیری ۳۸۵۵۱۳۸

سلام این کدوبفرست به۳۰۷۵۱۰ شارژمیگیری ۳۸۵۵۱۳۸

:waving_black_flag:عارفی رفت به آینده چوبرگشت،همیدیدم او مست...
۲

:waving_black_flag:عارفی رفت به آینده چوبرگشت،همیدیدم او مست...