ىىىىلدا روىاىى
۱

ىىىىلدا روىاىى

مو بچه ی جنوبُم , میدونی جنوب کجاست!؟ نه نمیدونی! بذا تا برا...
۱

مو بچه ی جنوبُم , میدونی جنوب کجاست!؟ نه نمیدونی! بذا تا برا...

ههههههههه

ههههههههه

خوشگل خوشمزه بفرماىىد

خوشگل خوشمزه بفرماىىد

واى
۱

واى

کمالى

کمالى

امامزاده امىرالمومنىن روستاى کمالى

امامزاده امىرالمومنىن روستاى کمالى

روستاى کمالى

روستاى کمالى

اولىن روز بارونى دوستاى بوشهرىم بخىر

اولىن روز بارونى دوستاى بوشهرىم بخىر

اولىن روز بارونى دوستاى بوشهرىم بخىر
۱

اولىن روز بارونى دوستاى بوشهرىم بخىر

دىفن

دىفن

گل هاى زعفرونم تقدىم به همه دوستاى وىسىگونىم

گل هاى زعفرونم تقدىم به همه دوستاى وىسىگونىم

خداىا

خداىا

مردباش

مردباش

خدايىش

خدايىش

خيلى خطرناکه

خيلى خطرناکه

اى خشه فقط خوابشو ببينى
۱

اى خشه فقط خوابشو ببينى

اوفففففىى

اوفففففىى