:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...
۱

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...

:maple_leaf:دو قدم مانده که پاییز به یغما برود:fallen_leaf::...

:maple_leaf:دو قدم مانده که پاییز به یغما برود:fallen_leaf::...

سلاااااام به همه دوستای عزیزم به همه ویسگونی های جدید و قدیم...
۱۰

سلاااااام به همه دوستای عزیزم به همه ویسگونی های جدید و قدیم...

**95/9/18**

**95/9/18**