دست مصنوعی شهید حاج حسین خرازی

دست مصنوعی شهید حاج حسین خرازی

حضرت ماه...!!

حضرت ماه...!!

اگر زينب نبود ...!!!

اگر زينب نبود ...!!!

تو به ما جرات طوفان دادی...!!

تو به ما جرات طوفان دادی...!!

کشیش دیوانه...!!
۱

کشیش دیوانه...!!

شلمچه :::: قطعه ای از بهشت...

شلمچه :::: قطعه ای از بهشت...

کربلا...مارا نیز در خیل کربلائیان بپذیر...!!!

کربلا...مارا نیز در خیل کربلائیان بپذیر...!!!

شلمچه :::: قطعه ای از بهشت...2

شلمچه :::: قطعه ای از بهشت...2