ح ..فاضلى

hasanfazeli

بايد عالم شد تا از جاهل دور شد پس تنها راه موفقيت آگاهى است علم است دانش است ولاغير

زيبا...
۱

زيبا...

☜☜☜☜☜☜☜
۲

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜☜
۳

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

من خيال ميکردم از محبت خارها گل ميشود...

من خيال ميکردم از محبت خارها گل ميشود...

بدون شرح
۲

بدون شرح

آرى چنين است.....
۱

آرى چنين است.....

زيباست...
۳

زيباست...

نظر بلندى ودر اوج بودن ميتونه شامل همه مخلوقات خدا بشه اگه ب...

نظر بلندى ودر اوج بودن ميتونه شامل همه مخلوقات خدا بشه اگه ب...

کى موافقه.....

کى موافقه.....