ح ..فاضلى

hasanfazeli

بايد عالم شد تا از جاهل دور شد پس تنها راه موفقيت آگاهى است علم است دانش است ولاغير

امتیاز
197050
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

3

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

☜☜☜☜☜☜

من خيال ميکردم از محبت خارها گل ميشود...

2

بدون شرح

1

آرى چنين است.....

3

زيباست...

نظر بلندى ودر اوج بودن ميتونه شامل همه مخلوقات خدا بشه اگه ب...

کى موافقه.....