روزقدس (۱۱۶ تصویر)

🚩 یک سیب بر زمین افتاد، نیوتن جاذبه را کشف کرد. هزاران فلسطی...
۰

🚩 یک سیب بر زمین افتاد، نیوتن جاذبه را کشف کرد. هزاران فلسطی...

#اسرائیل تنها طی 3سال گذشته بیش از 230بار به #سوریه حمله کرد...
۰

#اسرائیل تنها طی 3سال گذشته بیش از 230بار به #سوریه حمله کرد...

🚩 یک سیب بر زمین افتاد، نیوتن جاذبه را کشف کرد. هزاران فلسطی...
۰

🚩 یک سیب بر زمین افتاد، نیوتن جاذبه را کشف کرد. هزاران فلسطی...

🔴 گفت: پس از 40 سال گفتن " #مرگ_بر_اسرائیل" و شعار مبارزه با...
۰

🔴 گفت: پس از 40 سال گفتن " #مرگ_بر_اسرائیل" و شعار مبارزه با...

‏دفاع از ‎ #فلسطین، دفاع از اسلام و انسانیت و اجرای قانون اس...
۰

‏دفاع از ‎ #فلسطین، دفاع از اسلام و انسانیت و اجرای قانون اس...

#امام علی علیه السلامکُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْل...
۰

#امام علی علیه السلامکُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْل...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...
۰

#قدس #فلسطین #اسرائیل #الموت_الاسرائیل #سلیمانی #شهید #سردار...