پیـر (۹ تصویر)

#چه زیبآست کنآر هم #پیـر شدن👫

#چه زیبآست کنآر هم #پیـر شدن👫

₯【ⓔⓝⓓⓛⓔⓢⓢ】 ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم... #یهو پیـر مےشَیم با یہ #حـــــَرف👆 🏻 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یه رفتار#سرد 💔 @textmext

₯【ⓔⓝⓓⓛⓔⓢⓢ】 ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم... #یهو پیـر مےشَیم با یہ #حـــــَرف👆 🏻 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یه رفتار#سرد 💔 @textmext

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با یہ #حـــــَرف👆 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یه رفتار#سرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با یہ #حـــــَرف👆 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یه رفتار#سرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم... ماها #یهو پیـر مےشَیم با یہ #حـــــَرف با یہ #دروغ و با یه رفتار #سرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم... ماها #یهو پیـر مےشَیم با یہ #حـــــَرف با یہ #دروغ و با یه رفتار #سرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یوهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با یہ #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یوهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با یہ #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم.. ماها #یهو پیـر مےشَیم با #حـــــَرف با یہ #دروغ و با یہ رَفتار #ســـَــرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم.. ماها #یهو پیـر مےشَیم با #حـــــَرف با یہ #دروغ و با یہ رَفتار #ســـَــرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمیشیم... ماها #یوهو پیـرمیشَیم با یه#حــَرفـــ با یه#دروغ و با یه رَفتار #ســـَــرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمیشیم... ماها #یوهو پیـرمیشَیم با یه#حــَرفـــ با یه#دروغ و با یه رَفتار #ســـَــرد