آغشته شده ام به توبه عطرِ تنتهمچون جزیره ایکه اسم و رسمش راب...

منمکه از دوست داشتنت دست بر نمی دارمنمرده ام اماپاهای رفتنم ...

2

من چه می دانم سرانگشتش چه کرددر میان خرمن گیسوی منآنقدر دانَ...

به اندازه قلب کوچکم دوستت دارم شاید کم باشد ...اما قلب هر کس...

3

خلوتیمی‌خواهم کنار تو در سکوت ستاره هابگویم دوستت دارمآرام ب...

از ل‍‌حاظ روحی نی‍‌از دارم یکی از ل‍‌حاظ ‍روحی بہم نیاز داشت...

5

نبضِ دکمه هایتزیرِانگشتانم آوازمی خوانندتاوحشی گری لبانمراهپ...

4

‌‌"آغوشَت"را دوست دارم"تو♡" كه باشی شب از نفس می افتد..‌‌‎‌‌...

5

احساست را نفس میکشمنگاهت را می خوانمقلبت را می نوازمصدایت را...

‌یه جمله ترکی هست که میگه؛ "گتمه گوزوم نن گدرم اوزوم‌ نن!"یع...

فدای همگی شما دوستان عزیزم شب همه ستاره باران شب بخیر