نسخه وب بازار مستقیم

irene (۵۸۳ تصویر)

یری:آیرین دیروز رفت شهر بازی... وندی:خب؟ یری:وقتی رفت بلیط بگیره...مرده اونو ندید وندی:اون زندس؟ یری: یری:بنظرت کسی که ایرینو نادیده بگیره زنده میمونه؟ وندی: وندی:منطقی بود @TWICE_ONCE #irene

یری:آیرین دیروز رفت شهر بازی... وندی:خب؟ یری:وقتی رفت بلیط بگیره...مرده اونو ندید وندی:اون زندس؟ یری: یری:بنظرت کسی که ایرینو نادیده بگیره زنده میمونه؟ وندی: وندی:منطقی بود @TWICE_ONCE #irene

cute girl🌈💟 #irene @TWICE_ONCE

cute girl🌈💟 #irene @TWICE_ONCE

فقط حالت جدی و جذابشTT🍒 #irene @TWICE_ONCE

فقط حالت جدی و جذابشTT🍒 #irene @TWICE_ONCE

این نگاهش باعث میشه فک کنی جذبه تا چه حد؟🍒 #irene @TWICE_ONCE

این نگاهش باعث میشه فک کنی جذبه تا چه حد؟🍒 #irene @TWICE_ONCE

the best of me🍒 #irene @TWICE_ONCE

the best of me🍒 #irene @TWICE_ONCE

the best of me🍒 #irene @TWICE_ONCE

the best of me🍒 #irene @TWICE_ONCE

نتم درست شدددده*-*👑🐾 #irene #staypony

نتم درست شدددده*-*👑🐾 #irene #staypony

این لهنتی از ملکه ها ام ملکه تره*-*👑🐾 #irene #staypony

این لهنتی از ملکه ها ام ملکه تره*-*👑🐾 #irene #staypony

جاست عر....🍰 #irene #yiren_chocolate

جاست عر....🍰 #irene #yiren_chocolate

وای نتم درست شد♡~♡...🍰 #irene #yiren_chocolate

وای نتم درست شد♡~♡...🍰 #irene #yiren_chocolate

رمز ایمیل و رمز برنامه های اینترنتی گوشیمو یادم رف نمیتونم رو گوشی جدیدم نصبش کنم،😐🤣 #irene

رمز ایمیل و رمز برنامه های اینترنتی گوشیمو یادم رف نمیتونم رو گوشی جدیدم نصبش کنم،😐🤣 #irene

*وی از شدت ذوق برای گوشی جدیدش مرگ شد* #irene

*وی از شدت ذوق برای گوشی جدیدش مرگ شد* #irene

بانی جوهیونς🐰🐾 #irene #kimjuncotton

بانی جوهیونς🐰🐾 #irene #kimjuncotton

cute:) @helyaexol #irene

cute:) @helyaexol #irene

سارماسمببخشلخچشخچل! @helyaexol #irene

سارماسمببخشلخچشخچل! @helyaexol #irene

خو اخه کیوت تا چ حَد! @helyaexol #irene

خو اخه کیوت تا چ حَد! @helyaexol #irene

omg. @helyaexol #irene

omg. @helyaexol #irene

_나를 보면 숨어요 어디든 자유롭게 날아요 이 날씨도 그댈 위한 거예요...💌🌙 난 너를 찾아요 그러면 그댄 어디든 있어요 내 손 위에 머물러 잠시 앉아 쉬어요 몰래몰래 그대를 보아요...💜🌙 사랑스런 날개 그댄 어디서 온 건가요 말하지 ...

_나를 보면 숨어요 어디든 자유롭게 날아요 이 날씨도 그댈 위한 거예요...💌🌙 난 너를 찾아요 그러면 그댄 어디든 있어요 내 손 위에 머물러 잠시 앉아 쉬어요 몰래몰래 그대를 보아요...💜🌙 사랑스런 날개 그댄 어디서 온 건가요 말하지 못한 채 나 손을 뻗어요 보랏빛 날개 그대는 달아요....☕🌙 [ leo....baekhyun/bol4❄💫]~.... #irene #yiren_chocolate

_나를 보면 숨어요 어디든 자유롭게 날아요 이 날씨도 그댈 위한 거예요...💌🌙 난 너를 찾아요 그러면 그댄 어디든 있어요 내 손 위에 머물러 잠시 앉아 쉬어요 몰래몰래 그대를 보아요...💜🌙 사랑스런 날개 그댄 어디서 온 건가요 말하지 ...

_나를 보면 숨어요 어디든 자유롭게 날아요 이 날씨도 그댈 위한 거예요...💌🌙 난 너를 찾아요 그러면 그댄 어디든 있어요 내 손 위에 머물러 잠시 앉아 쉬어요 몰래몰래 그대를 보아요...💜🌙 사랑스런 날개 그댄 어디서 온 건가요 말하지 못한 채 나 손을 뻗어요 보랏빛 날개 그대는 달아요....☕🌙 [ leo....baekhyun/bol4❄💫]~.... #irene #yiren_chocolate

_내가 보기와 좀 달라 거침없지 so strong‌...🌌 잠깐 방심하는 찰나 뒤집어버려 bomb the bomb 순식간에 제압해 네 숨을 턱 막히게 해....🦄💫 말투는 cool 나의 몸짓은 hot like, uh 우아하게 난 지금 won't stop, can't stop ...

_내가 보기와 좀 달라 거침없지 so strong‌...🌌 잠깐 방심하는 찰나 뒤집어버려 bomb the bomb 순식간에 제압해 네 숨을 턱 막히게 해....🦄💫 말투는 cool 나의 몸짓은 hot like, uh 우아하게 난 지금 won't stop, can't stop 너를 노려...❄[dun dun ..everglow❄💫]~... #irene #redvelvet #revelover #kpop