نسخه وب بازار مستقیم

soyeon (۲۲۴ تصویر)

_raper the best💜💫~.... #soyeon #yiren_chocolate

_raper the best💜💫~.... #soyeon #yiren_chocolate

_raper the best💜💫~.... #soyeon #yiren_chocolate

_raper the best💜💫~.... #soyeon #yiren_chocolate

_فرشته ی شیطانی..💫 #soyeon #TWICE_ONCE

_فرشته ی شیطانی..💫 #soyeon #TWICE_ONCE

_فرشته ی شیطانی..💫 #soyeon #TWICE_ONCE

_فرشته ی شیطانی..💫 #soyeon #TWICE_ONCE

_But then you make me wanna stick around..🌈 _ولی بعد یکاری میکنی که میخوام دور و برت بمونم...🌈 #soyeon #yiren_chocolate

_But then you make me wanna stick around..🌈 _ولی بعد یکاری میکنی که میخوام دور و برت بمونم...🌈 #soyeon #yiren_chocolate

_Can't stop, girl, you make me sick...🍷 _نمیتونم نگه اش دارم، دختر، تو من و مریض میکنی...🍷 #soyeon #yiren_chocolate

_Can't stop, girl, you make me sick...🍷 _نمیتونم نگه اش دارم، دختر، تو من و مریض میکنی...🍷 #soyeon #yiren_chocolate

_Flowing slowly through my veins (Oh God)...💫 _که در رگ هایم جاریه...💫 #soyeon #yiren_chocolate

_Flowing slowly through my veins (Oh God)...💫 _که در رگ هایم جاریه...💫 #soyeon #yiren_chocolate

_ i hear the sound of pain...❄ _من صدای درد رو شنیدم...❄ #soyeon #yiren_chocolate

_ i hear the sound of pain...❄ _من صدای درد رو شنیدم...❄ #soyeon #yiren_chocolate

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

_

_" ұөц агə мү тоdаұ айd аІІ өғ мұ төмөггфщs...🌟" _"تو امروز من و تمام فرداهای منی ...🌟" پ.ن:اولین پستم از جی ایدل عرر*-* #soyeon #gidle #g_idle #g-idle #neverland

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#soyeon #gidle

#gidle #soyeon #yuqi #miyeon #soojin #shuhua #minnie

#gidle #soyeon #yuqi #miyeon #soojin #shuhua #minnie

#gidle #soyeon #yuqi #miyeon #soojin #minnie #shuhua

#gidle #soyeon #yuqi #miyeon #soojin #minnie #shuhua