مخلص همه من رفتم خدانگهدار

hhoseinn7171

وقتی نیستی میخوام دنیا نباشه
دوست دور و بر من مثل ملخ بسیار است
بیم قحط است از این گونه فراوانی ها

امتیاز
2160
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ..ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭ...

1

خبر مرگ مرا هرکسی آورد بخند زنده ام میکند.آخر خبر خنده تو

3

پشت رُل ساعت حدوداً پنج شاید پنج و نیم داشتم یک عصر برمی گشت...

2

خبر مرگ مرا هرکسی آورد بخند زنده ام میکند.آخر خبر خنده تو

4

حفظ کن بزودی میشنوی

مرا رفته،مرا مرده،مرا در قاب میخواهی؟

7

خویش را گم کرده ام

من احساسیم درک من مشکلهعجینم با هرچی به جزحوصلهیه وقتایی که ...

من احساسیم درک من مشکلهعجینم با هرچی به جزحوصلهیه وقتایی که ...

دل می‌زنم به دریا ، پا می‌ذارم تو جاده راهی می‌شم دوباره ، ب...

اولین تصویری که دیدی چی بود

اولین چیزی که میبینی؟

اولین عکسی که میبینی چیه

چی میبینید در نگاه اول

چی میبینید

برای بار اول چی میبینید

در اولین نگاه چی میبینید