iranian_poems_lyrics

iranian_poems_lyrics

امتیاز
23740
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
2

من صفای عشق میخواهم از اوتا فدا سازم وجود خویش رااو تنی میخو...

1

شاید این را شنیده ای که زناندر دل «آری» و «نه» به لب دارندضع...

دلم گرفته است! دلم گرفته است! به ایوان می روم و انگشتانم را ...

تودر پسِ پردهٔ لبهایت چه داریکه غزلم را لبالب قند می کند؟من ...

1

...چرا باور نمی کنیداستان تنهایی آدمها را...؟چرا عشق را اینگ...

"قصه دوماهی" من و تو مثل دو ماهی توی این دریای عشقیم یه روز ...

خواستند هوش رود از دو جهانمبی هوشی مطلق ببرد روح و روانماما ...

1

تا دیروزمی پنداشتم مرگ یعنی: نفس نکشیدن امروز به این می اندی...

"درک من سخته"درک من سخته برای تومثل حل معمای برمودامثل تقابل...

برف نگران‌ام نمی‌کندحصار یخ رنج‌ام نمی‌دهدزیرا پایداری می‌کن...

فصلی ست بین فصل پاییز و زمستانمن نام آن را می گذارم:فصلِ گری...

عشقیعنی مرا جغرافیا درکار نباشدیعنی ترا تاریخ درکار نباشدیعن...

چیزی که در دوست داشتنتبیش تر عذابم می دهداین است که گر چه می...

بهاراز نامه‌های عاشقانه‌ی من و تو شکل می گیرد«دوستت دارم»و پ...

اگر مردی را می‌شناسی که بیش از من دوستت دارداو را به من نشان...

1

پی حس همون روزام، پی احساس آرامشهمون حسی که این روزا، به حد ...

1

فقط چند لحظه کنارم بشینیه رویای کوتاه، تنها همین ته آرزوهای ...

ما عاشق هم بودیمحسی که یه عادت نیستاز من که گذشت امااین رسم ...

یه جوری بعد تو تنها شدم کهبه هر آینده ای بی اعتمادمبدون تو ف...

برام هیچ حسی شبیه تو نیستکنار تو درگیر آرامشمهمین از تمام جه...