کازاف

kazaf

(کسی که تمام دغدغه اش ست کردن رژلبش با لباس زیرش است حرف مرد را نمیفهمد حرف مرد را مرد میفهمد یا دود سیگارش)

تنم محتاج گرماته.
۴

تنم محتاج گرماته.

خدایا نمیدانم چرا و کجا دل به او دادم.
۲

خدایا نمیدانم چرا و کجا دل به او دادم.

بی چتر هم بشیم.

بی چتر هم بشیم.

بی تو جان خواهم داد.
۲

بی تو جان خواهم داد.

خوشگله
۱

خوشگله

فراموشت نمی کنم.
۱

فراموشت نمی کنم.

قشنگه

قشنگه

گراند

گراند

lovvvvvE

lovvvvvE

عربه

عربه

امید به زندگی...

امید به زندگی...