پرستار کوچولو
۶

پرستار کوچولو

ژست با مزه ای گرفته
۲

ژست با مزه ای گرفته

خلاقیت
۱

خلاقیت

لاک پشت خوشحال

لاک پشت خوشحال

خلاقیت رو ببین

خلاقیت رو ببین

سگ یا شیر؟
۱

سگ یا شیر؟

خیار سالادسی

خیار سالادسی

خلاقیت

خلاقیت

یا ابوالفضل
۳

یا ابوالفضل

سگ تمیز
۲

سگ تمیز

خلاقیت رو داری؟!

خلاقیت رو داری؟!

خلاقیت

خلاقیت

اومدم درست کنم ببین چی در اومد
۴

اومدم درست کنم ببین چی در اومد

کوکائین داد به بچهچه کیفی می کنه

کوکائین داد به بچهچه کیفی می کنه

کوسه اونجا چی کار می کنه؟
۲

کوسه اونجا چی کار می کنه؟

وااآ؟
۵

وااآ؟