دوستان تازه واردم خوشحال میشم اشنا شم باهاتون😍دنبال کنید منم...
۲

دوستان تازه واردم خوشحال میشم اشنا شم باهاتون😍دنبال کنید منم...

"ای یار کجایی از این چهارخونه‌ای ها برات بخرم بعد خودم بپوشم...
۱

"ای یار کجایی از این چهارخونه‌ای ها برات بخرم بعد خودم بپوشم...