بگید ناراحت نوموشم :white_smiling_face::smiling_face_with_sm...
۶۶

بگید ناراحت نوموشم :white_smiling_face::smiling_face_with_sm...

زینببببببب کجایییییی....بیا شوورتو جمع کن :disappointed_face...
۲۵۴

زینببببببب کجایییییی....بیا شوورتو جمع کن :disappointed_face...

آری این است حالا بگو کداااااااااااامممممم :astonished_face:
۱۹

آری این است حالا بگو کداااااااااااامممممم :astonished_face:

آقایون خانومان اکسوال خوابن عایا؟؟:sleepy_face:
۲

آقایون خانومان اکسوال خوابن عایا؟؟:sleepy_face:

خب دیگه بهتره من برم یی زینگ بدجور صداش دراومده....بیچاره یک...
۸۷

خب دیگه بهتره من برم یی زینگ بدجور صداش دراومده....بیچاره یک...

آقا چرا هیچکس تو ویس نیست؟؟؟؟
۲۸

آقا چرا هیچکس تو ویس نیست؟؟؟؟

کنترل از راه دور....خخخخخخ :face_with_tears_of_joy::face_wit...
۴۳

کنترل از راه دور....خخخخخخ :face_with_tears_of_joy::face_wit...

بعله دیگه اینجوریاست :winking_face:
۲۸

بعله دیگه اینجوریاست :winking_face:

یااااخدااااا :face_screaming_in_fear::face_screaming_in_fear...
۱۸

یااااخدااااا :face_screaming_in_fear::face_screaming_in_fear...

خخخ راست میگه ماهم میخندیم :face_with_tears_of_joy::face_wit...
۹

خخخ راست میگه ماهم میخندیم :face_with_tears_of_joy::face_wit...

والا :unamused_face::unamused_face:
۱۱

والا :unamused_face::unamused_face:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۷

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

بگین ....باشه؟؟:face_with_cold_sweat:
۴۹

بگین ....باشه؟؟:face_with_cold_sweat:

خخخخخخ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face...
۶

خخخخخخ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face...

**قسمت پنجم:پارت اول**حدود نیم ساعت بعد از عوض کردن لباسم،زن...
۳۴

**قسمت پنجم:پارت اول**حدود نیم ساعت بعد از عوض کردن لباسم،زن...

شیلااااام بر همگییییییی :person_raising_both_hands_in_celebr...
۱۸

شیلااااام بر همگییییییی :person_raising_both_hands_in_celebr...

سلام... هرکی بیداره بیاد زیر این پست
۲۴

سلام... هرکی بیداره بیاد زیر این پست

آقا یکی بمن بگه این چجوریه؟؟؟:face_with_open_mouth:
۵۳

آقا یکی بمن بگه این چجوریه؟؟؟:face_with_open_mouth:

ساخت خودم....چوطوله؟؟؟؟
۳۲

ساخت خودم....چوطوله؟؟؟؟

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sunglasses:...
۳۵

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sunglasses:...