خداگفتی نا امید نباش ...
۳

خداگفتی نا امید نباش ...

روزی بودنمآرزو می شود !که دیگر من نیستم .آن روزجای من خوب اس...
۸

روزی بودنمآرزو می شود !که دیگر من نیستم .آن روزجای من خوب اس...