خانه که بابرگ نخل درست شده 2بندرعباس

خانه که بابرگ نخل درست شده 2بندرعباس

خانه که بابرگ نخل درست شده 1

خانه که بابرگ نخل درست شده 1

به یاد الله باشیم
۲

به یاد الله باشیم

همیشه به مرگ روبه یادت بیار

همیشه به مرگ روبه یادت بیار

خدایا ان شاءالله قسمت ماهم بشه بریم خونه خدا آمین

خدایا ان شاءالله قسمت ماهم بشه بریم خونه خدا آمین

هروز قرآن بخوان

هروز قرآن بخوان

همیشه به یاد خدا باش

همیشه به یاد خدا باش

اسکانیا دوستان

اسکانیا دوستان

تصویر 40سال قبل

تصویر 40سال قبل

فانوس وداس وقعا یادش بخیر

فانوس وداس وقعا یادش بخیر

قدیم زیرچش نوزادو رو اینجوری مکردن باکنجل البته هنوزم رایجه
۴

قدیم زیرچش نوزادو رو اینجوری مکردن باکنجل البته هنوزم رایجه

یادش بخیراون موقه خارازپات اینجوری بیرون می اوردن

یادش بخیراون موقه خارازپات اینجوری بیرون می اوردن

صبح بخیر
۳

صبح بخیر

اسکانیا

اسکانیا

قدیما سقف خونه رو گابا باخاک سیاه مگرفتن یا گلوخ

قدیما سقف خونه رو گابا باخاک سیاه مگرفتن یا گلوخ

خرمن کوبی باالاغ دهه 60روستایی نمیه کار

خرمن کوبی باالاغ دهه 60روستایی نمیه کار

یادش بخیرکچل کچل میرفتیم مدرسه
۱

یادش بخیرکچل کچل میرفتیم مدرسه

ایام قدیم توروستاه نیمه کار

ایام قدیم توروستاه نیمه کار

غروب دیارمن خودم عکس گرفتم
۱

غروب دیارمن خودم عکس گرفتم

باید دنیا روکمی بهتردید

باید دنیا روکمی بهتردید