داریم؟
۲۴

داریم؟

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
۵

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

دقیقا:ok_hand_sign::ok_hand_sign::face_with_tears_of_joy::fa...
۱۵

دقیقا:ok_hand_sign::ok_hand_sign::face_with_tears_of_joy::fa...

من یه روانیم که عاشق یه گوسفند شدم:face_with_tears_of_joy::f...
۴۵

من یه روانیم که عاشق یه گوسفند شدم:face_with_tears_of_joy::f...

زمستونه وحشی:expressionless_face::face_with_thermometer:
۲۱

زمستونه وحشی:expressionless_face::face_with_thermometer:

من ک فقط فش دادم:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_...
۲۲

من ک فقط فش دادم:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_...

دمش گرم...هنوزم هستن همچین آدمایی:smiling_face_with_heart-sh...

دمش گرم...هنوزم هستن همچین آدمایی:smiling_face_with_heart-sh...

یه عده احمق
۹

یه عده احمق

داداشیاش انقد هول نباشید
۲

داداشیاش انقد هول نباشید

خودم ک هزار بار:persevering_face::face_screaming_in_fear:
۲۹

خودم ک هزار بار:persevering_face::face_screaming_in_fear:

انگشت دختره شبیه قاشق سوپ خوریه هیچی...اون عقبیو نیگا:face_w...
۳

انگشت دختره شبیه قاشق سوپ خوریه هیچی...اون عقبیو نیگا:face_w...

خرشانسی تا این حد:expressionless_face::face_with_tears_of_jo...
۹

خرشانسی تا این حد:expressionless_face::face_with_tears_of_jo...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۲

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
۲

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

خار شباهت:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::fa...
۲

خار شباهت:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::fa...

:face_with_tears_of_joy:اینجوریام نیست...
۳

:face_with_tears_of_joy:اینجوریام نیست...

یا مقصومن علیه....خدایا خودت کمکم کن :persevering_face::face...
۹

یا مقصومن علیه....خدایا خودت کمکم کن :persevering_face::face...

عاقا اینکه ملت ب فاک رفت الان خودشونم پشیمونن و تقصیرو گردن ...
۱۲

عاقا اینکه ملت ب فاک رفت الان خودشونم پشیمونن و تقصیرو گردن ...

:expressionless_face::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_...
۴

:expressionless_face::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_...