ترانه جان وپرینازجان

ترانه جان وپرینازجان

@tarabeh_alidoosti

@tarabeh_alidoosti

ترانه جان در سریال شهرزاد

ترانه جان در سریال شهرزاد

@taraneh-alidoosti

@taraneh-alidoosti

ترانه خانم و همسرشون و نی نی شون😘

ترانه خانم و همسرشون و نی نی شون😘

ترانه جـــــــــــونم غمگینه...😞

ترانه جـــــــــــونم غمگینه...😞

عشقم جان در شهرزاد😍 😍 😘

عشقم جان در شهرزاد😍 😍 😘

ترانه جونم😍 😘

ترانه جونم😍 😘