پارسا

mobarez

مدرس هنرهای رزمی،محقق علوم استراتژیک،درمانگر

پیتون درختی قرمز
۱

پیتون درختی قرمز

پیتون درختی زرد
۲

پیتون درختی زرد

همدم امروز
۱

همدم امروز

روح زیبای طبیعت عطر خالق توانا را به مشام پاکان هدیه میکند
۳

روح زیبای طبیعت عطر خالق توانا را به مشام پاکان هدیه میکند

تغییر فصلها یکی از آیات الهی و زندگی پس از مرگه برای چشمان ب...
۲

تغییر فصلها یکی از آیات الهی و زندگی پس از مرگه برای چشمان ب...

حد بخشش
۱

حد بخشش

شیر دریایی

شیر دریایی