mosi214

mosi214

ترس من فقط خنده و گریه ی انسان هاس

اگه می شود هر چیز رو با پول خرید کمی برای مادرم جوانیکمی برا...
۱

اگه می شود هر چیز رو با پول خرید کمی برای مادرم جوانیکمی برا...

اشک بریز فقط بخاطر غروب جعمه

اشک بریز فقط بخاطر غروب جعمه

من که دق کردم

من که دق کردم

دوست داشتن یک فرد این است که پیر شودن با هاشو بپزیریم

دوست داشتن یک فرد این است که پیر شودن با هاشو بپزیریم

وقتی اشکی چکید انسانی تنها شد

وقتی اشکی چکید انسانی تنها شد

ارزش ازرش ازرش تو ارزش بدون اون وقت همیشه همه چیز فرق داره

ارزش ازرش ازرش تو ارزش بدون اون وقت همیشه همه چیز فرق داره

خیلی سخته ماه بشه همدمت خیلی

خیلی سخته ماه بشه همدمت خیلی

میمیرم نرو این دو کلمه رو هیچ نگفتم که تلافی کنم توهم نگفتی ...

میمیرم نرو این دو کلمه رو هیچ نگفتم که تلافی کنم توهم نگفتی ...

ببین می خوام یه چیزی بگموقتی رسیدی سر دو راهی همه می گن انتخ...

ببین می خوام یه چیزی بگموقتی رسیدی سر دو راهی همه می گن انتخ...

هیچ کس بخاطر خود پادشاه بهش نزدیک نمی شد به خاطر ملکه
۲

هیچ کس بخاطر خود پادشاه بهش نزدیک نمی شد به خاطر ملکه

این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می شودبی هوسی مکن ببین کار هوسی...

این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می شودبی هوسی مکن ببین کار هوسی...

همیشه در خیال من ز شعله گرم تر توییچه گرم دوست دارمت اجاق سر...

همیشه در خیال من ز شعله گرم تر توییچه گرم دوست دارمت اجاق سر...

هستم اما خالی
۲

هستم اما خالی

عاشق اون چشم هستم که دنیا رو از یه زاویه دیگه می بینه نه مثل...

عاشق اون چشم هستم که دنیا رو از یه زاویه دیگه می بینه نه مثل...

دلم الان یه بشقاب پرشو میذخواد

دلم الان یه بشقاب پرشو میذخواد

یک ثانیه یک عمر

یک ثانیه یک عمر