زبانمان را حفظ کنیم
۴

زبانمان را حفظ کنیم

چه حوصله ای داشتن با کبریت ساختن
۵

چه حوصله ای داشتن با کبریت ساختن

اوف پاین تر قولنجم شکست

اوف پاین تر قولنجم شکست

امــــیـــــــــــــــــــــــن
۱

امــــیـــــــــــــــــــــــن

مرز شب و روز که توسط ماهواره ها گرفته شده
۱

مرز شب و روز که توسط ماهواره ها گرفته شده

بکش کنار کوکا مو اومدم
۱

بکش کنار کوکا مو اومدم

تا چند روز اینده
۳

تا چند روز اینده

واقعا قدر اسطوره هامونو نمیدونیم

واقعا قدر اسطوره هامونو نمیدونیم

هههههه
۲

هههههه

کباب به این درازی که دیده کی خورده
۳

کباب به این درازی که دیده کی خورده

ههههههه

ههههههه

ههههه
۱

ههههه

سلامتیش

سلامتیش

دیگه جا نداره وگرنه میخواسته باز آرایش کنه طفلی
۱

دیگه جا نداره وگرنه میخواسته باز آرایش کنه طفلی

هههههه
۱۱

هههههه

هههههه

هههههه

هههههه
۳

هههههه

هههههه

هههههه