خخخخخخ:face_with_tears_of_joy:
۱

خخخخخخ:face_with_tears_of_joy:

خخخخخخ:face_with_tears_of_joy:
۵

خخخخخخ:face_with_tears_of_joy:

:smiling_face_with_open_mouth:

:smiling_face_with_open_mouth:

:expressionless_face::neutral_face:
۷

:expressionless_face::neutral_face:

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::crying_face::crying...
۵

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::crying_face::crying...

وقتی از بابات میپرسی چی بپوشم اونم میگه :کت شلوار منو:neutra...
۴

وقتی از بابات میپرسی چی بپوشم اونم میگه :کت شلوار منو:neutra...

عکس شناسنامه دخترا :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_...
۱

عکس شناسنامه دخترا :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_...

:expressionless_face:
۱

:expressionless_face:

فن پیج طرفداران سلمان خان. بازیگر مورد علاقه ام اگه از بازیگ...
۱

فن پیج طرفداران سلمان خان. بازیگر مورد علاقه ام اگه از بازیگ...

اینم زولبیا بامیه:smiling_face_with_open_mouth:
۱

اینم زولبیا بامیه:smiling_face_with_open_mouth:

:grinning_face_with_smiling_eyes::face_with_stuck-out_tongue...

:grinning_face_with_smiling_eyes::face_with_stuck-out_tongue...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

والا:expressionless_face:

والا:expressionless_face:

:face_with_tears_of_joy:
۱

:face_with_tears_of_joy:

مراقب خودتون باشید:grinning_face_with_smiling_eyes:

مراقب خودتون باشید:grinning_face_with_smiling_eyes: