دوستان خداحافظ دیگه ویسگون نمیام علکی امتیاز ازم کم کردن، حت...
۲۹

دوستان خداحافظ دیگه ویسگون نمیام علکی امتیاز ازم کم کردن، حت...

ورزش صبحگاهی
۱

ورزش صبحگاهی

ای بابا ولم کن میخوام برم لالا.

ای بابا ولم کن میخوام برم لالا.

عجب تا گفتیم بریم بکپیم سرعت اینترنت رفت بالا!

عجب تا گفتیم بریم بکپیم سرعت اینترنت رفت بالا!

صبحتون طلایی و روزتون خوش
۹

صبحتون طلایی و روزتون خوش

دخمل سیبیلو
۱

دخمل سیبیلو

رفتم لالا .

رفتم لالا .

هیشکی منو دوست نداره، حتی عکسامم لایک نمیکنین دیگه اینجا نمی...

هیشکی منو دوست نداره، حتی عکسامم لایک نمیکنین دیگه اینجا نمی...

خواهر زادم محمد صالح

خواهر زادم محمد صالح

وای عزیزم چقد تپلیه!
۱

وای عزیزم چقد تپلیه!

جونم زرافه کوشولو
۱

جونم زرافه کوشولو

چقدر نازه.

چقدر نازه.

وای خدا من از اینا میخوام.
۴

وای خدا من از اینا میخوام.

جوجه تیغی ناز.
۴

جوجه تیغی ناز.