پس بچه کجاست
۱

پس بچه کجاست

همیشه راهی هست که دل دیگران را نشکنیم

همیشه راهی هست که دل دیگران را نشکنیم

گرهاها همیشه مشکل ساز نیستند

گرهاها همیشه مشکل ساز نیستند

شیرین پو و فرهاد پو

شیرین پو و فرهاد پو

مادر....

مادر....

زندگی در جریان است حتی در گوشه کنار
۱

زندگی در جریان است حتی در گوشه کنار

گچ میمالی ننه

گچ میمالی ننه

بفرما دلمه

بفرما دلمه

رنگینک

رنگینک

بفرما لگیمات

بفرما لگیمات

بفرما بستنی شاتوت

بفرما بستنی شاتوت

بفرما حلوا کاکاوو

بفرما حلوا کاکاوو

دست پخت مامانی خانم

دست پخت مامانی خانم

بفرما پکره_ packore

بفرما پکره_ packore

باحاله
۲

باحاله

میخورمت

میخورمت

هههههههه یه جمله واسه این بگین و یه لایک بدین
۳

هههههههه یه جمله واسه این بگین و یه لایک بدین

هههههه

هههههه

باحاله نه

باحاله نه

باحاله هرکی میگه باحاله لایک کنه

باحاله هرکی میگه باحاله لایک کنه