زمزمه گریه عقلممبدا مختصات زندگیوموسیقی لبخند قلبتمقصد بردار...

زمزمه گریه عقلممبدا مختصات زندگیوموسیقی لبخند قلبتمقصد بردار...

.باید شروع کرد گاهیاز نو نوشتن رابا دل شنیدن راطعمت چشیدن را...

.باید شروع کرد گاهیاز نو نوشتن رابا دل شنیدن راطعمت چشیدن را...