پروفایل

negarr

پرسپولیس

امتیاز
1960
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

تبلیغ چفیه در خارج

2

ترس از جادوگر یا تکرار 6تایی

2

مذهبی

1

کیسه کشا

1

جادوگر