فدایی سید علی...

nhf539

اللهم الرزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین

❁﷽❁ #آبادے_بقیع_نزدیڪ_اسٺ🌷 با بےڪسے وغربٺ وغم مےسازیم با شیون و آه دم بہ دم مےسازیم سوگند بہ آن چهار قبر خاڪے یڪ روز برایتان حرم مےسازیم #هشتم_شوال🏴 #سالروز_تخریب_بقیع💔

❁﷽❁ #آبادے_بقیع_نزدیڪ_اسٺ🌷 با بےڪسے وغربٺ وغم مےسازیم با شیون و آه دم بہ دم مےسازیم سوگند بہ آن چهار قبر خاڪے یڪ روز برایتان حرم مےسازیم #هشتم_شوال🏴 #سالروز_تخریب_بقیع💔

#مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_اسرائیل #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸

#مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_اسرائیل #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸

#عاشقانه❤ #خاص #جذاب

#عاشقانه❤ #خاص #جذاب

#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان

#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان

#لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#نشرحداکثری #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#نشرحداکثری #رمضان_کریم🌙🌹🍃

❁﷽❁ 💚اے ڪریـم خانـدان اهل بیـٺ ✨آفتــاب آســـمان اهــل بیـٺ 💚اولیـن فرزنــد زهــرا و علـــے ✨شـادے و لبخند زهــرا و علــے #مهمانےحق_چہ_باصفا_شد💞 #میلاد_امام_مجتبےشد💖 #این_عید_بر_عاشقان_مبارڪ💞 #رمضان_کریم🌙🌹🍃

❁﷽❁ 💚اے ڪریـم خانـدان اهل بیـٺ ✨آفتــاب آســـمان اهــل بیـٺ 💚اولیـن فرزنــد زهــرا و علـــے ✨شـادے و لبخند زهــرا و علــے #مهمانےحق_چہ_باصفا_شد💞 #میلاد_امام_مجتبےشد💖 #این_عید_بر_عاشقان_مبارڪ💞 #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃

#رمضان_کریم🌙🌹🍃