الله

norsan

عاشق موزیک
عاشق آشپزی وشیرینی پزی
معتاد آنیستاگرام

امتیاز
3040
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
4

بفرمایین ناهار

1

خدایا به امید تو

3

بفرماین نهار گوبولی گوشت

3

بفرماین دیر وقته

2

لبیک اللهم لبیک

1

مدار بی قراری

1

تقدیم به همه دوستان

2

شام امشب

7

نهار امروز

خیلی نازه