۱ روز پیش
12K
۱ روز پیش
10K
بر لبه ی پرتگاه سرنوشت دلخوش به دنیا مباش این طناب مندرس و پوسیده ، تاب آرزوهایت را ندارد...

بر لبه ی پرتگاه سرنوشت دلخوش به دنیا مباش این طناب مندرس و پوسیده ، تاب آرزوهایت را ندارد...

۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
شب به شب رازِ دلت را می‌نویسی در غزل زیرِ بالش؛ کاغذ و خودکار پنهان کرده‌ای

شب به شب رازِ دلت را می‌نویسی در غزل زیرِ بالش؛ کاغذ و خودکار پنهان کرده‌ای

۱ روز پیش
10K
اشتیاقِ چشمِ خود را مثل من ابراز کن پشتِ پلکت حسرتِ دیدار پنهان کرده‌ای

اشتیاقِ چشمِ خود را مثل من ابراز کن پشتِ پلکت حسرتِ دیدار پنهان کرده‌ای

۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
4K
بی تو شعرم ، طعم ِ کالی می دهد! بی تو غم خوردن چه حالی می دهد

بی تو شعرم ، طعم ِ کالی می دهد! بی تو غم خوردن چه حالی می دهد

۱ روز پیش
4K
مثنوی دارم ، پُر از رنجی عمیق! عاشقی هستم ، ز دوران ِ عتیق!

مثنوی دارم ، پُر از رنجی عمیق! عاشقی هستم ، ز دوران ِ عتیق!

۱ روز پیش
4K
من پُر از رنجم ، که معماری شدم! همنشین ِ زخم و بیماری شدم!

من پُر از رنجم ، که معماری شدم! همنشین ِ زخم و بیماری شدم!

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
از ازل این سوختن سوز ِ من است! از شبم هیهات!!!، این روز ِ من است!

از ازل این سوختن سوز ِ من است! از شبم هیهات!!!، این روز ِ من است!

۱ روز پیش
3K
می گریزد خنده از من تا ابد! می کِشد داغت ، به زنجیرم ، چه بد!

می گریزد خنده از من تا ابد! می کِشد داغت ، به زنجیرم ، چه بد!

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
من که مانده ام در قمار ِ زندگی! خارجم من ، از شمار زندگی!

من که مانده ام در قمار ِ زندگی! خارجم من ، از شمار زندگی!

۱ روز پیش
3K
یک نفر ، در عرشه ی آهم کجاست؟! خاطراتی خوب ، همراهم کجاست؟!

یک نفر ، در عرشه ی آهم کجاست؟! خاطراتی خوب ، همراهم کجاست؟!

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
قامتم از غصّه ها ، چون دال رفت! زیر ِ پایت ، قلب ِ من ، از حال رفت!

قامتم از غصّه ها ، چون دال رفت! زیر ِ پایت ، قلب ِ من ، از حال رفت!

۱ روز پیش
3K
اشک و آه و هق هقم ، در خواب بود! چون صدای ِ خسته ی مُرداب بود!

اشک و آه و هق هقم ، در خواب بود! چون صدای ِ خسته ی مُرداب بود!

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K