به پاهای این دو نفر توجه کنید متوجه خطای دید می شوید !