بزن تو کله مسی (لایک) ببینم CR7 چند تا طرفدار داره