محبوبیت بیش از پیش رهبر معظم انقلاب در افکار عمومی دنیا،