تواین روز طلایی من اومدم به دنیا،وجود پاکم اومدتوجمع خلوت